Taloushallinto

Yrityksen riskisyyttä arvioitaessa ei kannata luottaa tuuriin

15.03.2017 5 min lukuaika

Kun yrityksen riskiä arvioidaan sen tavalla maksaa laskujaan, kannattaa keskittyä maksutavan muutoksiin, Kauppalehti Tietopalvelujen yritystutkija Jukka Palo kirjoittaa.

Jokainen B2B-kaupankäyntiä harjoittava yritys joutuu arvioimaan asiakkaansa maksukykyä varsinkin merkittävien laskulla myytävien toimitusten yhteydessä. Näiden osalta jo pelkkä maksun viivästyminen voi aiheuttaa tulorahoituksen turvin toimivalle yritykselle hankaluuksia omien maksuvelvoitteidensa täyttämiseksi.

Yrityksen maksun viivästyminen voi johtua erinäisistä syistä, esimerkiksi hetkellisesti heikosta kassatilanteesta, pidempään jatkuneesta huonosta taloustilanteesta tai maksupolitiikasta. Varsinkin suuret yritykset voivat tarkoituksenmukaisesti maksaa laskunsa eräpäivän jälkeen, koska ne pystyvät näin vähentämään käyttöpääoman tarvettaan.

Myyntisaamisten hallintamielessä tieto maksun tulevasta viivästymisestä ja viivästymisen syystä tai maksamatta jättämisestä olisi arvokas. Tätä tietoa harvemmin on saatavilla varsinkaan etukäteen, jolloin asiakkuuksien riskisyyttä ei välttämättä pystytä lainkaan arvioimaan – edes maksun jo viivästyttyä.

Taloustiedot yritysarvioinnin perustana

Yritystoiminnan elinkelpoisuutta arvioitaessa yrityksen taloustiedot ovat luonnollinen tarkastelun kohde. Osakeyhtiöiden taloustiedot ovat saatavilla vuosittain tilinpäätöksen muodossa, ja sen tarjoama tieto onkin tärkeää arvioitaessa yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä. Tilinpäätöksen tarjoaman talousinformaation ja siitä laskettujen tunnuslukujen avulla voidaan tutkitusti arvioida yrityksen tulevaisuuden riskisyyttä esimerkiksi maksuhäiriöiden tai konkurssin todennäköisyyden muodossa. Useita tunnuslukuja on käytetty konkurssin ennustamiseen tähtäävässä luokituksessa jo vuonna 1968 (Beaver, Financial Ratios as Predictors of Failure).

Balance Consulting on tutkinut yritysten taloustietojen hyödynnettävyyttä yrityksen tulevaisuuden suorituskyvyn ennakoimisessa. Tutkimustemme perusteella olemme luoneet Menestyjä-luokituksen, jonka tarkoituksena on kiteyttää yrityksen taloudellinen menestys yhteen arvosanaan. Menestyjä-pisteet lasketaan yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella ja pisteiden avulla on tutkitusti mahdollista ennakoida yrityksen tulevaisuuden menestystä tai riskisyyttä.

Julkiset maksuhäiriömerkinnät kertovat vaikeuksista

Sidosryhmien riskisyyden arviointiin käytetään tyypillisesti tai joissain tapauksissa jopa ainoastaan maksuhäiriötietoja. Julkiset maksuhäiriötiedot kertovat yrityksen jo realisoituneesta riskisyydestä ja ne useimmiten kielivät yrityksen ajautuneen taloudellisiin vaikeuksiin. Yritystoiminnassa maksuhäiriön voi toki saada ”vahingossa” ja tietämättään, mutta tällaisia tilanteita voidaan pitää yksittäistapauksina.

Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa yrityksen rahoituksen saamista ja siten koko liiketoimintaa, mikäli se pyörii edes osittain lainarahan tai ostovelkojen rahoittamana. Maksuhäiriön saaminen saattaa aiheuttaa negatiivisen kierteen, jolloin toimintaedellytykset heikkenevät rahahanojen mennessä kiinni.

Sidosryhmien riskisyyden tarkastelu pelkästään maksuhäiriöiden perusteella on kuitenkin hyvin lyhytnäköistä. Maksuhäiriöitä voidaan vältellä viimeiseen saakka, joten yrityksen taloustilanteen huonontuminen näkyy pelkästään maksuhäiriötietoja seuraaville sidosryhmille vasta, kun on jo liian myöhäistä reagoida. Jo ensimmäisen maksuhäiriömerkinnän jälkeen saattaa olla myöhäistä toimia. Yrityksen tilan ja riskisyyden arvioinnissa onkin suositeltavaa käyttää myös varhaisempia varoittajia, kuten edellä mainittuja taloustietoja, varsinkin merkittävien luotolla myytävien tuotteiden tai strategisten päätösten yhteydessä.

Yrityksen maksuviiveet vaativat tulkintaa

Yritysten maksuviiveet kertovat, jos yrityksen maksut ovat avoinna vielä eräpäivän jälkeen, eli myöhässä. Maksuviiveet voivat kertoa yrityksen tulevista maksuvaikeuksista, mutta ne voivat johtua myös yrityksen maksupolitiikasta. Varsinkin suurilla yrityksillä voi olla tietty määritetty maksupolitiikka, jonka perusteella maksut maksetaan jopamyöhässä eräpäivästä. Kuten aiemmin mainitsin, maksujen viivästyttäminen vähentää sitoutuvan käyttöpääoman tarvetta. Pelkkä maksuviivemerkintä tai myöhässä maksettu lasku ei siis vielä kerro yrityksen olevan vaikeuksissa.

Yrityksen maksutapaa tarkasteltaessa riskin arvioinnin näkökulmasta kannattaa keskittyä maksutavan muutoksiin. Jos yritykselle on tyypillistä tietty maksuviiveiden määrä eikä tämä olennaisesti muutu, yksittäisistä myöhästymisistä ei ole syytä huolestua. Toisaalta aina ajoissa laskunsa maksavan yrityksen ensimmäinenkin maksuviive voi kertoa rahatilanteen tiukkuudesta.

Miten havaita mahdollisesti riskinen yritys?

Yrityksen riskiä arvioitaessa ei kannata turvautua vain yhteen yritystä kuvaavaan tietolajiin vaan käyttää erilaisia tietolähteitä monipuolisesti. Havaintojemme mukaan tilinpäätöstietoihin perustuva luokitus, jota täydennetään yrityksen maksuviivetiedolla yhdessä maksuhäiriötietojen kanssa, on tehokas tapa arvioida yrityksen tulevaa maksuhäiriö- tai konkurssiriskiä ja todennäköistä maksukäyttäytymistä. Yhdessä nämä tietolajit ennakoivat riskiä tehokkaammin kuin kumpikaan erikseen. Tämä näkyy erityisesti korkeamman riskin omaavilla yrityksillä, joiden ennustetarkkuus paranee tietolajeja yhdistettäessä.

Vaikka luokitus yhdistäisikin monia erilaisia tietolähteitä, yhdellä luokitusmallilla tuskin voidaan ratkaista kaikkien sidosryhmien riskinarviointitarpeita, koska suhteet kohdeyritykseen ja myös tiedonsaantimahdollisuudet vaihtelevat. Näin ollen on mielekästä räätälöidä eri tarpeisiin optimoituja yrityksen riskienarvointityökaluja, joilla saavutetaan paras mahdollinen lopputulos aina sidosryhmästä ja tavoitteesta riippuen.

15.3.2017
Jukka Palo

Jukka Palo

Jukka Palo on yritystutkija Kauppalehti Tietopalveluiden analyysiyksikkö Balance Consultingissa. Yritystutkijana kiinnostuksen kohteet ovat yritysten automaattisessa arvioinnissa ja eri sidosryhmiä hyödyttävien luokituksien kehittämisessä.

taloushallinto Maksukyky Maksuviiveet Myyntisaamiset Myyntisaamisten hallinta Yrityksen riski maksuhäiriömerkintä

Tarkista maksuviivetiedot ilmaiseksi

Tarkastamalla yrityksen maksuviiveet selvität helposti, miten yritys on maksanut laskunsa.

Tarkista maksuviivetiedot