PYKÄLÄT

Verkkokaupan sääntely taas tarkasteluun

Joulukuussa 2015 Euroopan komissio julkaisi kaksi direktiiviehdotusta. Jos ne toteutuvat, tuloksena voi olla lisääntynyt verkkokaupan kilpailu myös Suomessa.

laki-kuvat-02Komission direktiiviehdotusten tavoitteena on parantaa yritysten edellytyksiä käydä verkkokauppaa EU:n alueella. Tähän pyritään erityisesti vähentämällä kustannuksia, jotka johtuvat eri maiden erilaisista sopimusoikeudellisista säännöksistä.

Joulukuussa komission julkaisemista ehdotuksista toinen käsittelee tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä ja toinen digitaalisten tuotteiden toimittamista. Ehdotuksilla on tarkoitus auttaa myös kuluttajia hyötymään rajat ylittävän verkkokaupan eduista ja vähentämään virheellisistä digitaalisista tuotteista aiheutuvia haittoja.

Tavaran verkkokauppaa koskevat ehdotukset vastaavat pääosin nykyisiä kulutustavaroiden kauppaa ja takuuta koskevia EU-säännöksiä. Merkittävä ero kuitenkin se, että uusi direktiivi olisi täysharmonisoiva eli jäsenvaltiolla ei olisi oikeutta poiketa direktiivin säännöksistä.

Hallituksen kanta asiaan on, että lainsäädännön nykyistä pidemmälle menevä harmonisointi on omiaan parantamaan yritysten edellytyksiä käydä rajat ylittävää kauppaa. Toteutuessaan tämä voisi lisätä kilpailua tavaroiden ja digitaalisen sisällön tarjonnassa myös Suomessa, mikä on myönteistä myös kuluttajien kannalta.

Hallitus tosin huomioi, että omien erityissäännösten luominen myyntikanavasta ja tarjottavasta hyödykkeestä riippuen tekisi oikeusjärjestelmästä monimutkaisemman.  Tämä taas hankaloittaisi niin yritysten, kuluttajien kuin viranomaistenkin toimintaa. Tarkoituksenmukaisempaa olisi, että erillisten aloitteiden sijaan kuluttajansuojaa kehitetään horisontaalisesti: myös siksi, että kuluttajille tarjotaan yhä useammin tavarat ja palvelut yhdistäviä kokonaisuuksia ja tavaroita, jotka sisältävät digitaalista sisältöä.

Myyjän virhevastuu kahteen vuoteen?

Hallituksen eduskunnalle lähettämän kirjelmän mukaan tavaroiden verkkokaupan osalta direktiiviehdotus aiheuttaisi joukon muutoksia nykysäännöksiin.

  • Suomessa sovelletaan periaatetta, jonka mukaan myyjä vastaa virheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Direktiiviehdotuksen mukaan elinkeinonharjoittajan vastuu lakkaa kahden vuoden kuluttua tavaran luovuttamisesta. Näin olisi myös kestokulutushyödykkeiden, kuten autojen, kodinkoneiden, taloelementtien ja muiden rakennustarvikkeiden kaupassa.
  • Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajan on ilmoittava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen ilmenemisestä, joka on vähintään kaksi kuukautta. Direktiiviehdotuksen mukaan kuluttaja voisi ilmoittaa virheestä milloin tahansa kahden vuoden kuluessa.
  • Direktiiviehdotuksen mukaan virheen oletetaan olleen tavarassa luovutushetkellä, jos se ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta, ellei virheen tai tavaran luonteesta muuta johdu. Kuluttajasuojalaissa vastaava oletussääntö on kuusi kuukautta.
  • Kuluttajan oikeus purkaa kauppa laajenisi: purkuoikeus koskisi myös tapauksia, joissa tavarassa oleva virhe on vähäinen.
  • Direktiiviehdotuksen mukaan virheestä vastaa vain myyjä, jolla on takautumisoikeus aikaisempiin myyjäportaisiin.

Hallituksen kirjelmän mukaan kuluttajien kannalta ongelmallista olisi erityisesti myyjän virhevastuun rajautuminen kahteen vuoteen. Verkkokauppojen asemaa heikentäisi puolestaan merkittävästi kuluttajan oikeus purkaa tavaran kauppa silloinkin, kun virhe on vähäinen. Varsinkin jos tämä yhdistetään siihen, että kuluttajalla ei olisi enää velvollisuutta ilmoittaa virheestä määräajassa ja että virhettä koskevaa oletussäännöstä sovellettaisiin kahden vuoden ajan.

Digitaalisten tuotteiden osalta heikennystä kuluttajansuojaan toisivat erityisesti säännökset, jotka koskevat digitaalisen sisällön muuttamista ja sopimuksen irtisanomista. Yritysten osalta ongelmallisia ovat puolestaan ehdotetut säännökset todistustaakasta ja myyjän velvollisuuksista kuluttajan purkaessa tai irtisanoessa sopimuksen.

Komission direktiiviehdotukset ovat vasta ensimmäisiä lakiluonnoksia. Seuraavaksi direktiiviehdotuksia koskevia neuvotteluja käydään EU:n työryhmässä.

Tutustu tarkemmin: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle

22.2.2016
Maija Karskela, yhtiölakimies, Lindorff Oy
maija.karskela@lindorff.com

Lue lisää:

Tutkimus: Kolmannes muutti palautukset maksullisiksi