LUOTONANTO

Kuluttajaluottojen luottokustannuksiin tulossa katto

Oikeusministeriö valmistelee kuluttajaluottojen luottokustannuksille ylärajaa. Kesällä valmistuneessa lakiehdotusluonnoksessa sääntely ulotetaan koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja, myös verkko-ostoksiin sidottuja luottoja.

Rajoituksia kuluttajaluotoista perittäviin kustannuksiin on luvassa vielä tällä hallituskaudella.

Rajoituksia kuluttajaluotoista perittäviin kustannuksiin on luvassa vielä tällä hallituskaudella.

Oikeusministeriössä on valmistunut ehdotus kuluttajaluottojen uudesta luottokustannuskatosta. Hallituksen esitysluonnoksesta on voinut antaa lausuntoja ministeriön ylläpitämään lausuntopalveluun elokuun puoliväliin asti.

Luoton kustannuksia koskeva sääntely on laajenemassa koskemaan kaikki kuluttajaluottoja luoton suuruudesta riippumatta. Tarkoituksena on luoda terveemmät pelisäännöt pikaluotoille ja vähentää kalliiden kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia.

Lakiluonnoksessa kustannuskatto määritellään hieman toisin kuin nykyinen luoton todelliseen vuosikorkoon pohjautuva, alle 2 000 euron kuluttajaluottoja koskeva korkokatto. Yläraja ollaan nyt asettamassa kuluttajan nostamasta luotosta maksettavalle luoton korolle. Tämä korko ei saisi ylittää 30 prosenttia.

Jos kuluttajalta peritään muita luottokustannuksia, niiden määrä ei saisi ylittää päivää kohden:1) 0,012 prosenttia luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta, jos se on alle 2 000 euroa; 2) 0,008 prosenttia luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta, jos se on vähintään 2 000 euroa. Kuluttajalta saisi periä muina luottokustannuksina kuitenkin enintään 5 euroa, jos luottokustannukset muuten jäisivät sen alle.

Vuoden aikana luoton koron lisäksi saisi periä muita luottokustannuksia enintään 150 euroa.

Yllämainitut ylärajat koskisivat kaikkia kuluttajaluottoja ilman poikkeuksia. Käytännössä siis myös ostosten maksamisen erissä mahdollistavat hyödykesidonnaiset kuluttajaluotot olisivat vastaisuudessa sääntelyn piirissä, siitä huolimatta, että niiden kulurakenne poikkeaa täysin ns. pikaluotoista.

Jos luotonantaja rikkoo kustannuskattoa, kuluttajalla ei olisi velvollisuutta maksaa luoton korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan.

Maksukyvyn arviointiin tarvitaan uusia välineitä

Uuden sääntelyn tarkoituksena on mm. kohtuullistaa markkinoilla tarjolla olevien kuluttajaluottojen hinnoittelua. Ehdotuksen tavoite on hyvä ja kannatettava, mutta useat lausunnonantajat ovat tuoneet esiin, että ehdotetussa muodossa se suosii käytännössä aiempaa suurempia pikaluottoja.

Monissa lausunnoissa, myös Lindorffin lausunnossa, on korostettu myös sitä, että todellinen ratkaisu velkaongelmiin olisi se, että luotonantajat saisivat aikaisemmassa vaiheessa luotettavaa ja riittävää tietoa luotonhakijan todellisesta maksukyvystä. Sen vuoksi tarkastelun tulisikin olla ennen kaikkea vastuullisessa luotonmyönnössä. Tämä edellyttää positiivista luottotietorekisteriä ja esimerkiksi pääsyä tulotietorekisteriin.

Lakiesitys on hallituksen tärkeysjärjestyksessä korkealla, ja se on tulossa eduskunnan käsittelyyn jo syksyllä 2018. Lainvalmisteluun on osallistunut laajapohjainen seurantaryhmä, jossa on ollut edustajia myös finanssialalta.

15.8.2018
Maija Karskela
yhtiölakimies, Lindorff Oy
maija.karskela@lindorff.com

Kuluttajaluotoille kaavaillaan korkokattoa