COMPLIANCE

Käräjäoikeuksien määrä vähenee vuonna 2019

Käräjäoikeusverkosto supistuu 20:een maakunnan mukaan nimettyyn käräjäoikeuteen ensi vuoden alussa. Jos hallituksen esitys toteutuu, riidattomia velkomusasioita käsitellään yhdeksässä käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuksien uudistuksen jälkeiset toimipaikat ovat vahvistuneet.

Käräjäoikeusverkostossa on jatkossa 36 toimipistettä nykyisten 57 sijasta.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa käräjäoikeuksien määrän vähentämisen 20 käräjäoikeuteen vuonna 2019. Asetuksen muutoksen myötä nykyisistä käräjäoikeuksista lakkaa seitsemän. Lakkautettavien käräjäoikeuksien listalla ovat Kemin, Ylivieskan, Kokkolan, Hyvinkään, Järvenpään, Raaseporin ja Porvoon käräjäoikeudet.

Uudistuksen tavoitteena on kustannussäästöjen ohella resurssien ja työmäärän tehokkaampi ja tasaisempi jakaantuminen.

Jäljelle jäävät käräjäoikeudet on nimetty maakuntien mukaan. Kanslioita ja istuntopaikkoja tullaan keskittämään niin että, käräjäoikeusverkostossa on jatkossa 36 toimipistettä nykyisten 57 sijasta.

Uusista käräjäoikeuksista yrityssaneerauksia ja ulosottovalituksia tulee käsittelemään 9 käräjäoikeutta aikaisemman 14:n sijasta. Molemmat asiaryhmät vaativat erityisosaamista, joka edellyttää, että henkilöstö voi erikoistua näiden asioiden käsittelyyn.

Tavallisia velkomuksia käsittelemään 9 käräjäoikeutta

Erityisosaamisen vahvistamiseen pyritään myös parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevassa oikeudenkäymiskaaren muutoksessa. Jos se hyväksytään, kirjallisesti ratkaistavia riidattomia velkomusasioita (ns. summaarisia riita-asioita) käsitellään jatkossa yhdeksässä käräjäoikeudessa. Riidattomat velkomusasiat muodostavat valtaosan perintäasioista oikeusistuimissa.

Alkuperäisessä mietinnössä lakityöryhmä ehdotti kahdeksaan käräjäoikeutta velkomusasioille. Luotonhallinnan palveluyhtiöt, Lindorff mukaan lukien, kannattivat keskittämistä, mutta toivoivat lausunnossaan, että myös Varsinais-Suomen käräjäoikeus säilyisi riidattomia velkomusasioita käsittelevien käräjäoikeuksien listalla. Varsinais-Suomen käräjäoikeus onkin säilymässä velkomusasioiden käsittelyssä toimivaltaisena käräjäoikeutena.

Velkomusasia vireille vain sähköisesti

Samassa oikeudenkäymiskaaren muutosehdotuksessa esitetään, että haastehakemus pitäisi toimittaa käräjäoikeudelle tietojärjestelmäyhteyden tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Muulla tavalla toimitettuja haastehakemuksia ei huomioitaisi, ellei sitten hakijana ole yksityishenkilö.

Hallituksen esitykseen sisältyy muitakin sähköistä asiointia edistäviä muutoksia. Tuomioistuin voisi jatkossa antaa haasteen todisteellisesti tiedoksi sähköisenä viestinä henkilön yleisellä suostumuksella, jonka voisi rekisteröidä Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Sähköisen tiedoksianto olisi jatkossa mahdollinen kaikissa asioissa, myös rikosasioita.

Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa, samassa yhteydessä uusien käräjäoikeuksien kanssa.

Tutustu tulevaan käräjäoikeusverkostoon Valtioneuvoston sivuilla.

1.3.2018
Anni Furuholm
lakimies, Lindorff Oy
anni.furuholm@lindorff.com

Joka neljäs käräjäoikeus lakkaa

167 päivää uuteen tietosuoja-asetukseen: Onko nämä asiat teillä jo tehty?